Διεξάγεται σήμερα, στις 16:00, η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη.

Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι το προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

Κατά την προσέλευσή τους στο χώρο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, σε σχέση με την ταυτότητά τους (πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Κατάθεση της Έκθεσης Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κατάθεση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Σωματείου
3. Κατάθεση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Συζήτηση.
6. Συζήτηση θεμάτων τα οποία ενέγραψαν μέλη του Σωματείου όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.
7. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής