Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σημερινή του συνεδρία, αφού αξιολόγησε όλα τα δεδομένα και εξελίξεις που έχουν προκύψει, επιθυμεί να αναφέρει τα ακόλουθα:

Βασικός στόχος του ΔΣ είναι να προχωρεί σε ενέργειες και να ακολουθεί διαδικασίες που θα συμβάλουν στην διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ενότητας και σύμπνοιας στις τάξεις της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Διαβεβαιώνει πως χειρίζεται τα κρίσιμα ζητήματα των ημερών, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντιλαμβανόμενο πλήρως την ιστορικότητα των στιγμών.

Το ΔΣ λαμβάνει υπόψη όλες τις απόψεις που εκφράζονται και αφουγκράζεται την αγωνία και το ενδιαφέρον του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Το ΔΣ αποφάσισε όπως συγκαλέσει Καταστατική Συνέλευση, ώστε να εναρμονίσει το Καταστατικό του Συλλόγου με τις πρόνοιες του νέου περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου (Ν. 104(I)/2017), αλλά και για να συμπεριληφθεί σε αυτό ξεκάθαρη πρόνοια, που θα επιτρέπει την εκχώρηση της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Την Καταστατική Συνέλευση θα ακολουθήσει, την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο, Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα Μέλη του Συλλόγου, δημοκρατικά, να αποφασίσουν για την πρόταση που πιστεύουν ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί αναφορικά με το μέλλον του Συλλόγου ή του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Πέραν των υφιστάμενων δύο προτάσεων, οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει άλλες προτάσεις, να το πράξει τούτο εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις δώδεκα το μεσημέρι, της 16ης Μαΐου 2018. Οι προτάσεις θα πρέπει να παραδοθούν στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Συλλόγου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων, όλες οι προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί θα αξιολογηθούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Καταστατική και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 29 Μαΐου. Ο χώρος και η ώρα θα ανακοινωθούν σύντομα, ταυτόχρονα με τη σύγκληση των δύο Συνελεύσεων.

Παρά το γεγονός ότι το ΔΣ έχει την πεποίθηση πως η εκλογή του Συνδυασμού του κ. Λώρη Κυριάκου, στην ολότητά του, αποτελεί και ισχυρή εντολή για εφαρμογή της πρότασης του κ. Σταύρου Παπασταύρου, εντούτοις έλαβε τις πιο πάνω αποφάσεις προκειμένου να συμβάλει στο να επικρατήσει στον Σύλλογο ενότητα, σύμπνοια και ομόνοια, αλλά και υλοποιώντας την τοποθέτησή του πως θα αξιολογούνταν και τυχόν νέες προτάσεις που θα υποβάλλονταν.